De stichting en de Vereniging

Op 25 januari 2013 is de Vereniging Van Forensische Mediators (VVFM) opgericht. Deze vereniging is naast de Stichting Forensische Mediation opgericht om beter de belangen van de forensische mediators te kunnen behartigen.

Alle leden van de VVFM moeten geregistreerd zijn bij de SFM en dus voldoen aan de vereisten voor registratie.

De Stichting Forensische Mediation komt voort uit een gemeenschappelijk initiatief van:

 • Vereniging voor Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (VFAS)
 • Stichting  Accountant-Mediators (SAM)
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), sectie mediation 
 • en de Vereniging van Mediators en Scheidingsbemiddelaars in het Notariaat (VMSN)

De doelstellingen van de Stichting Forensische Mediation, hierna: de Stichting, zijn:

 1. Het ontwikkelen van onderzoeksmethodes die bruikbaar en toepasbaar zijn in gerechtelijke procedures, enerzijds teneinde de rechter te informeren op punten waarop een deskundigenoordeel wordt gevraagd en anderzijds partijen de mogelijkheid te bieden hun geschillen in rechte onderling geheel of gedeeltelijk tot oplossing te brengen;
 2. Het ontwikkelen van opleidingsmodules, waarin onderzoeksmethodes van de Stichting, ontleend aan inzichten van de participerende beroepsorganisaties,  worden opgenomen en die in het opleidingsprogramma van door de Stichting aan te wijzen opleidingsinstituten kunnen worden opgenomen;
 3.  Het (doen) opleiden van advocaten, accountants en psychologen, die reeds een algemene opleiding tot mediator hebben gevolgd en in de praktijk ook als mediator werkzaam zijn tot forensisch mediator alsmede het (doen) opleiden van forensisch deskundigen tot forensisch mediator;
 4. Het verlenen van het predikaat  “FM” (Forensisch Mediator) aan de onder 3. genoemde personen die de opleiding tot forensisch mediator naar behoren hebben afgerond, aan een assesment gesprek of examen hebben deelgenomen met positief resultaat en tenslotte jaarlijks de bij reglement van de Stichting bepaalde  bijscholingspunten behalen;
 5.  Het aanhouden van een actueel voor belanghebbenden beschikbaar te houden register van forensisch mediators aan wie de Stichting de hoedanigheid van “FM” heeft verleend;
 6. Het verwerven van (financiële) middelen ter ondersteuning van de door de Stichting te verwezenlijken doelstellingen;
 7. Al hetgeen ter ondersteuning van de sub 1. tot en met 6. genoemde zaken nuttig of wenselijk wordt geoordeeld door de Stichting.

 

Klachten:

De SFM/VVFM heeft geen eigen klachtorgaan.

Indien u een klacht wilt indienen over de dienstverlening van een forenisisch mediator, dient u zich te richten tot het orgaan van de desbetreffende beroepsvereniging waar het lid bij aangesloten is. 

Gevraagd

Aangeboden

VVFM leden die op zoek zijn naar een collega om mee te kunnen lopen of een duo-benoeming:

Leden LOGIN

Secretariaat

mr. Els de Wild